• Zdający przychodzą punktualnie na wyznaczoną godzinę.
 • Zdający ustawiają się przed wejściem do szkoły, zachowując odpowiednie odległości (naklejone linie).
 • Przy wejściu do szkoły będzie znajdowała się osoba z płynem dezynfekującym. 
 • Każdy zdający dezynfekuje dłonie i następnie zakłada rękawiczki.
 • Zdający z założoną maseczką wchodzi na teren szkoły.
 • Zdający ma możliwość skorzystania z szatni. Wszystkie zbędne rzeczy zostawia w podpisanym przezroczystym worku foliowym, po czym niezwłocznie udaje się do sali egzaminacyjnej.
 • Przed salą egzaminacyjną zdający okazuje dowód tożsamości, sprawdza poprawność danych, otrzymuje naklejki do kodowania arkuszy maturalnych.
  Zdający ma obowiązek mieć przy sobie naklejki na każdym egzaminie maturalnym. 
 • Członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości.
 • Członek komisji losuje numer ławki zdającego.
 • Po wejściu na salę zdający zdejmuje rękawiczki i wyrzuca je do kosza. 
 • Zdający zajmuje wylosowane miejsce.
 • Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 • Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 • Na stoliku obok słowników będzie znajdować się dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający przed skorzystaniem ze słowników ma obowiązek zdezynfekować dłonie.
 • Zdający może opuścić ostatecznie salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
  W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę  z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. 
 • Zdający opuszcza salę egzaminacyjną zgodnie z poleceniami przewodniczącego komisji.
 • Po zakończonym egzaminie zdający opuszcza szkołę, unika zgrupowań np. przy wejściu do szkoły, boisku szkolnym,  a wrażeniami dzieli się z innymi poprzez media społecznościowe, komunikatory, telefonicznie.